Make your own free website on Tripod.com

Rohypnol:
Legemiddel på avveie

Farene ved misbruk av Rohypnol er godt dokumentert. Til tross for dette er
legemiddelet kun ulovlig i USA. Det er en meget sterk økning i antallet beslaglagte tabletter. Tablettene er utbredt i alle typer misbrukermiljøer.

Av Hans Sørheim

«Det er noe med Rohypnol», sier lege Jørgen G. Bramness ved Statens rettstoksikologiske institutt(SRI). Det er en sterk økning i Rohypnol-positive blodprøver fra personer siktet for kriminelle handlinger. Fra forfjor til i fjor er det en dobling av forekomster hvor Rohypnol knyttes til kriminelle handlinger.

MYTER
Det er mange myter omkring stoffet. En av mytene sier at dersom man tar en eller to Rohypnol så sovner man, men dersom man tar mer enn fem Rohypnol så har det en oppkvikkende effekt. Som farmakolog er jeg skeptisk til dette, sier Bramness. - Vi begynner å få noen forskningsresultater som viser at mange flere tar høye konsentrasjoner. Flere som har tatt høye konsentrasjoner er tilsynelatende ikke sløve. Sovemiddelet er ikke lenger søvndyssende, men brukes som et oppkvikkende middel, og dette er merkelig. Dette kan foreløpig ikke forklares og forskningsresultatene er foreløpig heller ikke utvetydige. Men det er intet i vårt materiale, som underminerer mytene – snarere tvert imot, sier Bramness.
Rohypnol hører i likhet med Valium, Vival og Stesolid til i kategorien benzodiazepiner. En annen gruppe medikamenter med tilsvarende effekt er barbiturater. Barbituratene er nesten borte fra markedet på grunn av den sterkt vanedannende effekten, og den betydelig større faren for overdosedødsfall. Benzodiazepiner er et mye ”snillere” legemiddel. Farene for tilvenning er absolutt til stede, men ikke på langt nær slik som for barbiturater. Farene for overdosedødsfall ved bruk av bare benzodiazepiner er veldig liten.

FLERE OG FLERE PILLER
Statistikken fra Kripos viser en markant økning i beslaget av tabletter som inneholder benzodiazepiner. Av beslagene er mesteparten Rohypnol.
Rohypnol beslaglegges i alle miljøer, alt fra de tunge heroinmiljøene, via partydopbrukere til ungdomsmiljøer uten tilknytning til narkotikamiljøene. De internasjonale kriminelle organisasjonene ønsker å skape avhengighet hos unge mennesker slik at de senere også vil være kunder for andre typer narkotiske stoffer.

BLÅFARGET
Den legalt produserte Rohypnolen ble for noen år siden tilsatt blåfarge. Selve tabletten har en grønn glassur men innholdet er blått. Dette fører til sterk blåfarging av tunge og munn. Foranledningen til denne fargingen var at det etter hvert ble mange jenter som hevdet at de var voldtatt men ikke husket noe. Det ble hevdet at drikkevarene deres var tilsatt benzodiazepiner og at de deretter var blitt voldtatt. Produsenten av legemidlet tilsatte derfor farge for at det skulle være lett synlig dersom tabletten ble lagt i et glass med for eksempel øl.
Det er ikke mange analyser som bekrefter at dette har skjedd. Det kan imidlertid ha sin helt naturlige forklaring fordi stoffet forsvinner ut av kroppen etter 24 timer. Mange som har vært hensatt i en slik tilstand at de ikke husker kommer derfor gjerne for sent til legesjekk, og man får dermed ikke konstatert hva som eventuelt har vært i blodet.

«ROP OG HYL»
Når Rohypnol misbrukes, brukes det ofte sammen med andre stoffer. Sammen med heroin kan det lettere føre til overdose, og mange av narkotikadødsfallene viser at det har vært en kombinasjon av heroin og Rohypnol. Store doser Rohypnol, spesielt kombinert med andre stoffer, har en tendens til å senke voldsterskelen, sier Professor Jørg Mørland ved SRI. Medikamentet har den egenskapen at det forsterker all annen rus, derfor brukes det sammen med andre stoffer. Det reduserer brukerens kontroll, og kan så å si fjerne hukommelsen i ettertid. Det vil si at høydosebrukeren ikke husker hva han eller hun gjorde dagen før, forklarer Mørland. En høydose Rohypnol er fra fem – seks piller og mer. Fortsatt vet vi lite om høydoseeffekten av Rohypnol, og i fagmiljøene er det strid om hvorvidt Rohypnol er farligere enn medikamenter i samme kategori som Valium og Stesolid.
Flere har pekt på at store doser Rohypnol, brukt sammen med eksempelvis alkohol, amfetamin eller kokain, kan gi såkalt paradoksale effekter. I stedet for å bli oppstemt, kan brukeren bli svært aggressiv og ty lett til vold. «Rop og hyl» kalles blandingen av alkohol og Rohypnol i misbrukermiljøene. En slik rus fører ofte til at man mister kontrollen. Det er grunn til å anta at dette er en av årsakene til mange voldshandlinger.

© NNPF 09/28/2002